ISSN 2306-0557
Home > Archives > VOLUME 6 / SEPTEMBER 2014 >

VOLUME 6 / SEPTEMBER 2014


VOL - 6 / 2014 - SEP


Download full issue

Rehabilitimi me Bazë Komunitarë, Sidë e Shërbimeve Psiko- Sociale për Personat me Aftësi të Kuizuar

Abstract

Ky punim është një përpjekje për të paraqitur një nga sidat më të rëndësishme të shërbimeve psiko-sociale sot, rehabilitimin me bazë komunitarë për personat me aftësi të kuizuar. Qëllimi i programeve rehabilituese është “ Fuqizimi i personave me aftësi të kuizuar, familjarëve të tyre dhe komunitetit nëpërmjet promovomit të gjithëpërfshirjes, eleminimit të stigmës, dhe lehtësimit të aksesit në shëndetësi, edukim dhe mundësi të barabarta”. Puna me personat të cilët janë prekur që nga lindja ose jo, nga aftësia e kuizuar izike, shqisore apo mendore sot është një kërkesë e drejtuar ndaj profesionistëve të shërbimeve sociale, organizatave, institucioneve dhe të tjerë aktorëve të cilët operojnë në këtë fushë. Rehabilitimi me bazë komunitare ëshë një mundësi për të ndërhyrë duke ndërthurur, shërbimet psikologjike, sociale, arsimore, shëndetësore, kulturore dhe ekonomike. Zbatimi i programeve me bazë komuntarë është sidë sepse kërkon specialistë të trajnuar për njohjen e parimeve dhe llojit të ndërhyrjeve, kërkon mbështetje inanciare, ndërgjegjësim të opinionit publik dhe mbi të gjitha bashkëpunimi të ngushtë me personat me aftësi të kuizuar dhe komunitetit. Në fund të fundit kjo është edhe ajo që kërkohet të arrihet nga implementimi i programeve të tilla. Realizimi i këtij punimi është mbështetur në Guidën e Rehabilitimit me Bazë Komunitarë si një udhëzues i promovuar nga Organizata Botërore e Shëndetit,
Organizita Botërore e Kulturës dhe Arsimit dhe së fundi ( 2004) nga Organizata Botërore e Punës. Rekomandimet e punimit theksojnë se në përpjekjet për t’i ardhur në ndihmë personave me aftësi të kuizuar hartimi i programeve me bazë komunitare duhet të jënë fokus i qeverisjes qendrore e lokale, i vetë orgazniztave të personave me aftësi
të kuizuar dhe çdo organizmi tjeter të interesuar. Përitues të programeve të tilla do të ishin personat me aftësi të kuizuar, familjarët, specialistët e shërbimeve psikosociale, organizmat e ndryshëm, komuniteti , e të tjerë.

Keywords

Rehabilitimi me Bazë Komunitarë; Aftësi e Kuizuar; Shërbime Psiko- Sociale

Authors

Elona MUSTAFARAJ

Download Article

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/journals/bjes.beder.edu.al/article.php on line 45